Innhold

Formålet med testen

Denne testen er laget for å kartlegge basisferdigheter i engelsk hos elever med dysleksi. Elevene i norsk skole begynner med engelsk i 1. klasse. I denne testen har vi tatt utgangspunkt i 6. klasse, fordi det er forventet at elever på dette klassetrinnet skal kunne snakke og skrive noe på engelsk. Da er det ett skoleår igjen til elevene skal over i ungdomsskolen, hvor karakterer i muntlig og skriftlig engelsk skal settes.

Siden dysleksi av flere forskere er definert som en språkbasert vanske, er det ikke bare den skriftlige delen av språkopplæringen som kan være problematisk, men også den muntlige. Imidlertid viser forskning også at noen elever med dysleksi har svært gode muntlige ferdigheter, men får problemer med den skriftlige delen. Slike individuelle variasjoner søker denne testen å få frem, slik at den kan danne grunnlag for videre veiledning og tilpasset opplæring.

Målsetningen med denne testen er derfor å utforske elevens muntlige ferdigheter, samt lese- og skriveferdigheter. De muntlige ferdighetene testes ved oppgaver i forståelse og produksjon. Lese- og skriveferdighene testes ved diktat, lesing og oversettelse, der 22 høyfrekvente ord er "bakt" inn i oppgavetekstene. Testleder gis slik anledning til å gå i dybden og finne hvilke delferdigheter som er gode og hvilke som er svake hos den enkelte den enkelte eleven. Likeledes vil samsvaret mellom de forskjellige delferdighetene kunne analyseres.

© 2017 Signe Marie Sanne