Innhold


Forskningsgrunnlag

Den første versjonen av testen var en papirutgave, utarbeidet av Randi Kaasa og Turid Helland. Den ble prøvd ut på 20 elever med dysleksi og 20 kontrollelever i 6. og 7. klasse i 2000. Elevene kom fra 6 forskjellige skoler, og ifølge den gjeldende læreplanen (M87) begynte engelskundervisningen i 4. klasse. I dette pilotprosjektet ble setningene lest opp av testleder, og lydopptakene foregikk manuelt ved styring av kassettspiller.

Omtale av bakgrunnen for testen og foreløpige planer om en dataversjon ble presentert i Statped nr. 3/03.

Utprøving av testen (i papirutgave) ble på et senere tidspunkt utført av en engelsklærer. Omtale av denne utprøvingen ble presentert i Aftenposten 23. september 2003. Digitalisering av testen er utført av Signe Marie Sanne. Testen har blitt brukt i en rekke forskningsprosjekt både i inn- og utland. Engelsk som første fremmedspråk (second language, L2)er utbredt i svært mange land, og forskning på dette feltet har fått økt omfang siden vår test ble laget, og den er brukt på elever med andre førstespråk enn norsk. Testen har blitt brukt av forskere og av lærere, og den har vist seg å ha gode egenskaper både når det gjelder validitet og reliabilitet, og den er anbefalt av Dysleksi Norge.

Referanselisten under gjelder forskning der testen er brukt.

Abildgaard, E. (2010). Muntlige og skriftlige engelskferdigheter på 6. trinnet. En replikasjonsstudie Master thesis, IBMP, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Abildgaard, E., & Helland, T. (2011). Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6./7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. Acta Didactica Norge, 5(1), (Art 1, 23 sider).

Bjelland, L. (2011). Dyslexia and English Second Language Learning. A Study of English Verbal and Literacy Skills in Norwegian Children With Dyslexia Master thesis, IBMP, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Farukh, A., & Vulchanova, M. (2016). L1, quantity of exposure to L2 and reading disability as factors in L2 oral comprehension and production skills. Learning and Individual Differences, 50, 221-233. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2016.07.013

Helland, T. (2008). Second Language Assessment in Dyslexia: Principles and Practice. In J. Kormos & E. H. Kontra (Eds.), Language Learners with Special Needs. An International Perspective (pp. 63-85): Clevedon: Multilingual Matteers.

Helland, T. (2012). Dysleksi og flerspråklighet. I T. Helland Språk og dysleksi s. 167-205. Bergen: Fagbokforlaget.

Helland, T., & Kaasa, R. (2005). Dyslexia in English as a second language. Dyslexia, 11(1), 41-60. doi:10.1002/dys.286

Helland, T., & Morken, F. (2009). Dysleksi og fremmedspråk. Leseveiledning, Fremmedspråksenteret.

Helland, T., & Morken, F. (2016). Neurocognitive Development and Predictors of L1 and L2 Literacy Skills in Dyslexia: A Longitudinal Study of Children 5-11 Years Old. Dyslexia, 22(1), 3-26. doi:10.1002/dys.1515

Jensen, S., & Blomquist, C. M. (2017). Dysleksi og muntlige engelskferdigheter hos norske sjetteklassinger. En replikasjonsstudie. Master thesis, IBMP, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Juujärvi, M. (2009). Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever. Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn. Master thesis, IBMP, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Kaasa, R. (2001). Lese- og skrivevansker og tilegnelse av engelsk:Undersøkelse på en gruppe 6. og 7. klassinger. Master thesis, Medisinske og Psykologisk Fakultet, University of Bergen, Bergen.

Miko, A. F. (2009). English as Second Language in Hungarian Dyslexic Language Learners Master, Department of English Applied Linguistics, Eotvos University, Budapest.

Morken, F. (2009). Oral foreign language learning and dyslexia. A comparative study between Norway and Hungary. Master thesis, IBMP, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Nordeide, A. H., & Sundgot, H. N. (2017). Dysleksi og engelsk som andrespråk. Skriftlege engelskferdigheiter hjå norske elevar med og utan dysleksi. Master thesis, IBMP, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen.

Stagelund, A. M. (2016). The Effect of Norwegian Dyslexia Friendly Schools: The Acquisition of L2 English in 6th and 7th Grade Master, Faculty of Humanities, Social Sciences and Education, UiT, ENG-3991: Master`s Thesis in English Linguistics.

© 2017 Signe Marie Sanne